Sprawozdanie finansowe - kiedy i jak trzeba je sporządzić?

Sprawozdanie finansowe jest najważniejszym dokumentem jednostki gospodarczej. Sporządzane jest na koniec każdego roku obrotowego lub w inny sposób w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych. Jednostki stosujące pełną księgowość muszą sporządzić sprawozdanie finansowe. Reguluje to ustawa o rachunkowości. Kiedy i jak najlepiej się do tego zabrać?

Kto musi sporządzać sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe zawiera informacje na temat rocznego wyniku finansowego danego podmiotu. Stanowi ono podstawę zgłaszania danych do fiskusa lub KRS, nie jest więc tylko i wyłącznie dokumentem wewnętrznym. Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego ciąży na podmiotach, które jako sposób ewidencjonowania wybrały pełne księgi rachunkowe. Dotyczy to także spółek funkcjonujących jako osoby prawne lub jednoosobowych działalności gospodarczych, które prowadzą pełną księgowość. Sprawdź więcej informacji o biurze rachunkowym

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe osób fizycznych a fiskus

Kwestie sporządzenie sprawozdania finansowego dla osób nie podlegających rejestracji w KRS wyglądają zupełnie inaczej. Osoby, które prowadzą księgi rachunkowe muszą sprawozdanie finansowe dołączyć do deklaracji podatkowej. Czyli wynika stąd jasno, że dokumentację należy złożyć do 30 kwietnia. 

Sprawozdanie finansowe a KRS 
Ustawa o rachunkowości zobowiązuje kierownika jednostki do złożenia w odpowiednim rejestrze sądowym dokumentów takich jak:

  1. roczne sprawozdanie finansowe
  2. opinia biegłego rewidenta jeśli sprawozdanie podlegało badaniu
  3. sprawozdanie z działalności
  4. odpis uchwały lub postanowienie organu o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego (pokryciu straty i podziale zysku)

Dokumentację tę należy złożyć w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego.


Co zawiera sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe musi odzwierciedlać sytuację majątkową i finansową danego podmiotu. Sprawozdanie musi być przejrzyste czyli zrozumiałe i jasne, ale także przydatne. Ponadto powinno charakteryzować się istotnością, czyli zawierać najważniejsze informacje, oraz wiarygodnością. Sprawozdanie finansowe musi być także neutralne, ostrożne oraz kompletne. Oczywiście powinno ono być także zgodne z ustawą.
Sprawozdanie finansowe musi zawierać pełną nazwę i adres jednostki, nazwę sprawozdania oraz okres, którego ono dotyczy. Ponadto muszą się w nim znaleźć podpisy osób, które je sporządziły oraz data jego sporządzenia. W skład sprawozdania finansowego wchodzi bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe. Zgodnie z artykułem 52 pkt. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, która zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki, której sprawozdanie dotyczy. Jego zatwierdzenie powinno nastąpić do 6 miesięcy od dnia bilansowego. W terminie do 10 dni od jego zatwierdzenia należy przesłać dokument do Urzędu Skarbowego.

Kto jest odbiorcą sprawozdania finansowego?
Odbiorcami sprawozdania finansowego są: zarząd przedsiębiorstwa, inwestorzy, pracownicy, związki zawodowe, klienci, pożyczkodawcy i banki, instytucje rządowe i podatkowe oraz społeczeństwo.

Sprawdź nasze ostatnie wpisy:

Kontakt

Adres:

15-814 Białystok Generała Józefa Hallera 14C

Numer telefonu

+48 535 353 726

E-mail:

biuro@bialystokbiurorachunkowe.pl

© Copyright 2020 Biuro Rachunkowe