Księga Przychodów i Rozchodów - co musisz o niej wiedzieć?

Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) to dokument, który pozwala rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Jak należy ją prowadzić i co trzeba o niej wiedzieć?

Czym jest Księga Przychodów i Rozchodów?

Księga Przychodów i Rozchodów jest narzędziem ewidencji księgowej służącym do księgowania przychodów i wydatków firmy. Jest to także najprostsza metoda rozliczania przedsiębiorstwa z Urzędem Skarbowym, która jest wykorzystywana przez Księgową Białystok

Księga przychodów i rozchodów,kpir

Kto musi prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów?

KPiR muszą prowadzić spółki jawne, cywilne i partnerskie oraz osoby fizyczne, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i nie są objęte ryczałtem. Aby móc prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów, przychód netto ze sprzedaży towarów, usług i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie może przekroczyć 1200 000 euro. Jeśli przedsiębiorca przekroczy tę kwotę zobowiązany jest do prowadzenia pełnej księgowości. KPiR jest natomiast jej uproszczoną formą.

W niektórych sytuacjach istnieje możliwość zwolnienia z konieczności prowadzenia KPiR. Może dziać się to na wniosek podatnika kiedy jego stan zdrowia jest zły lub jego wiek zaawansowany. Znaczenie dla prowadzenia KPiR ma także rodzaj działalności oraz wielkość firmy. 

Co wpisuje się do KPiR?

Do KPiR wpisuje się przychody, zakup towarów handlowych i podstawowych materiałów, poniesione wydatki związane z prowadzeniem działalności oraz koszty prac badawczo-rozwojowych.  

Co nie podlega wpisowi do KPiR?

Wpisowi do KPiR nie podlegają zaliczki na poczet dostawy lub sprzedaży towarów (trudno zakwalifikować je jako dochód), koszty inwestycji w czasie realizacji, obrót opakowaniami zwrotnymi, jednorazowa pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje z UE lub Urzędu Pracy).  

Jak założyć KPiR?

Wiele zasad prowadzenia KPiR reguluje rozporządzenie w sprawie prowadzenia tego rodzaju księgowości. KPiR należy założyć 1 stycznia lub pierwszego dnia prowadzenia działalności (formularz CEIDG -1). 

W ciągu 20 dni od założenia księgi trzeba o tym powiadomić naczelnika Urzędu Skarbowego. Jeśli podatnik w ubiegłym roku prowadził pełną księgowość lub korzystał ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym, musi także powiadomić naczelnika US w terminie 20 dni od daty założenia KPiR. Wspólnik spółek jawnej, partnerskiej i cywilnej również musi zgłosić prowadzenia takiej księgi.

Podatnik prowadzący uproszczoną księgowość ma do wyboru prowadzenie jej w dwóch wariantach - elektronicznym i tradycyjnym.  


Zasady i obowiązki przy prowadzeniu KPiR

Jedną z zasad prowadzenia KPiR jest przestrzeganie terminów. Zapisy mogą być uzupełniane każdego dnia lub, jeśli prowadzi je biuro rachunkowe, wpisów trzeba dokonać do 20 dnia danego miesiąca. Przychody wpisuje się z datą ich uzyskania, data kosztów uzależniona jest od ich uzyskania, zakupy towarów i materiałów wpisuje się z datą wystawienia faktury, koszty wynagrodzeń księgowane są przed datą poniesienia wydatku, natomiast pozostałe wydatki wpisuje się albo z datą poniesienia kosztu lub ujmuje się koszty bezpośrednie.

KPiR przechowuje się w miejscu wykonywania działalności lub w miejscu, które podatnik wskazał jako siedzibę. Wyjątek stanowią tu przedsiębiorstwa wielozakładowe (księga musi znaleźć się w każdym z zakładów) oraz prowadzenie KPIR przez biuro rachunkowe (wtedy księga może być przez nie przechowywana).

Do obowiązków prowadzenia KPiR należy dokonywanie wpisów w walucie polskiej, języku polskim, czytelnie, starannie i trwale. Karty KPiR muszą być ponumerowane i zbroszurowane. Ważne jest także korygowanie niepoprawnych wpisów do KPiR. Można to zrobić przekreślając błędną treść i wpisując nową (poprawka podpisana i oznaczona datą) lub wpisując do księgi dowodów korektę błędów.

Sprawdź nasze ostatnie wpisy:

Kontakt

Adres:

15-814 Białystok Generała Józefa Hallera 14C

Numer telefonu

+48 535 353 726

E-mail:

biuro@bialystokbiurorachunkowe.pl

© Copyright 2020 Biuro Rachunkowe